تقدیرگر

خدایا شکرت...

بابت تقدیرهات...

میدونی چیه؟؟

حرف بنده هات مهم نی...تشخیص دکتر مهم نی...

چیزی رو ک توتقدیر کنی واسه ادم پیش میاد...+خداروشکر بخیر گذشت...

فرداامتحان دارم وباس بشینم بخونم...

دراولین فرصت میام و تمام درسهایی ک ازاین درد گرفتم...و امشب رو مینویسم...

التماس دعا:)

/ 0 نظر / 4 بازدید